Stavba S1 / Územné rozhodnutie pre stavebný objekt S1 už právoplatné.

Predmetom DÚR je stavba S1 , obsahujúca základnú dopravnú a technickú kostru pre zabezpečenie funkčnosti následných stavieb S2 až S7 , ktoré budú predmetom samostatných územných konaní.

Stavba S2 / 64 188 m²

Areál bude súčasťou Logisticko-priemyselného parku Nová Polhora. Leží v polovici vzdialenosti medzi jestvujúcimi diaľničními križovatkami na D1 – Budimír a Lemešany, na hlavnej sídelno rozvojovej osi Košice – Prešov a mimo inundovaného územia Torysy a ostatných tokov. Park bude napojený cez kruhovú križovatku na diaľničný privádzač a diaľnicu D1, a na strane druhej na cestu III/050201. Stavba S2 je obchodno – obslužný areál, obsahujúci skladové haly, obchodné, obslužné a administratívne prevádzky a nevyhnutný rozsah dopravných plôch a zelene. Areál leží medzi cestou III/050201 a elektrickým vedením ZVN v k.u. obce Nová Polhora. Severný okraj areálu ohraničuje potok Balka so sprievodnou zeleňou a južne projektovaná cesta III/050201 s kruhovou križovatkou.

Napíšte nám

Stavba S3 / 64 032 m²

Predmetom stavby S3 Obchodno – obslužný areál, obsahujúci skladové haly, obchodné, obslužné, stavovacie a administatívne prevádzky a nevyhnutný rozsah dopravných plôch a zelene. Značná časť zelene je navrhovaná v rozsahu OP vodovodu Starina. Pred oblúkovou fasádou bude exteriérový výstavný priestor. Oba skladovacie objekty budú obsahovať jednopodlažnú bunku s hygienickým, šatňovým, technickým a administratívnym zariadením.
Areál bude ležať medzi diaľnicou D1 a elektrickým vedením ZVN v k.ú. obce Nová Polhora. Západnou časťou areálu prechádza vodovod Starina. Z juhu je ohraničený odvodňovacím kanálom. Zo severu bude ohraničený projektovanou diaľničnou križovatkou a privádzačom.Príjazd bude z plánovanej zbernej komunikácie. Areál bude dopravne zokruhovaný a prevádzkovo diferencovaný pre nákladné a osobné autá.

Napíšte nám

Stavba S4 / 118 031 m²

Areál stavby S4 bude ležať medzi západným okrajom obce a elektrickým vedením ZVN , zo severu projektovanou cestou III.triedy s kruhovou križovatkou. Predmetom tejto DÚR je stavba S4 – Logistický areál , obsahujúci skladové haly a dve administratívne prevádzky a nevyhnutný rozsah dopravných plôch a zelene. Štyri hlavné stavebné objekty budú tvoriť kompozičný celok, ktorý bude akcentovaný na uličnej fasáde skladovo – administratívnym centrom. Areál bude s okruhovaný po obvode.

Napíšte nám

Stavba S5 / 27 702 m²

Stavba S5 – Logistický areál, obsahujúci skladové haly a administratívnu prevádzku a nevyhnutný rozsah dopravných plôch a zelene.
Areál bude ležať na južnom okraji obce, v časti bývalého hospod. dvora. Z juhu bude ohraničený projektovanou vyššou obslužnou komunikáciou, zo západu projektovaným areálom ČOV, zo severu areálom stavby S4 a pozemkom rodinného domu . Na severnom okraji je trasované vzdušné vedenie VN a trafostanicou. Príjazd do areálu bude z odbočky na plánovanéj vyššej obslužnej komunikácii.

Napíšte nám

Stavba S6 / 36 500 m²

Stavba S6– Logistický areál, zahrňujúci skladové haly a administratívnu prevádzku a nevyhnutný rozsah dopravných plôch a zelene.
Areál bude ležať na južnom okraji obce, v časti bývalého hospod. dvora. Z juhu bude ohraničený areálom stavby S7, zo severu projektovanou vyššou obslužnou komunikáciou, zo západu projektovanou zbernou komunikáciou a z východu cestou III/050201.Päť stavebných objektov bude usporiadaných do dvoch samostatných budov.
Príjazd do areálu bude z jednej odbočky a dvoch výjazdov na plánovanej vyššej obslužnej komunikácii a bude prepojený s areálom S7.

Napíšte nám

Stavba S7 / 87 981 m²

Stavba S7 Logisticko – výrobný areál, zahrňujúci skladové a výrobne haly , administratívnu prevádzku a nevyhnutný rozsah dopravných plôch a zelene.
Areál bude ležať na južnom okraji obce v dotyku s bývalým hospodárskym dvorom. Z juhu a západu bude ohraničený projektovanou zbernou komunikáciou, zo severu areálom S6 a z východu cestou III/050201.
Sedem hlavných stavebných objektov bude usporiadaných do dvoch samostatných budov. Príjazd do areálu bude z jednej odbočky na plánovanéj zbernej komunikácii.

Napíšte nám

Diaľničný privádzač

Navrhovaná mimoúrovňová križovatka s diaľničným privádzačom „Nová Polhora“ je situovaná na diaľnici D1 , v úseku medzi existujúcou križovatkou „Lemešany“ a križovatkou „Budimír“. Existujúca diaľnica D1 je navrhnutá v kategórii D 26,5/120.
Mimoúrovňová križovatka Nová Pohora spolu s diaľničným privádzačom umožní napojenie existujúcej cestnej siete s priľahlým územím na diaľnicu D1 (komunikácia nadregionálneho významu)

Napíšte nám

Napíšte nám akúkoľvek otázku.
Radi Vám odpovieme. Napísať

Napíšte nám

akúkoľvek otázku. Radi vám odpovieme.