Infraštruktúra a inžinierske siete

Infraštruktúra a inžinierske siete

V obci je dovedený plyn z regulačnej stanice v Ploskom. Plánovaná je výstavba STL plynovodu z obce Bretejovce ,ktorý bude napojený na VTL potrubie pre potreby LPP Nová Polhora.
V obci je pred dokončením vodovod, ktorý je súčasťou skupinového vodovodu, na ktorý bude park etapovite napojený. Okrajom parku prechádza diaľkový vodovod Starina – Košice.
Pripravuje sa realizácia skupinovej kanalizácie s ČOV v areáli bývalého HD. Vedľa nej je navrhovaná ČOV pre Park.Dažďové vody odtekajú do terénu a z komunikácii rigolmi do odvod.kanálov. Parkom prechádzajú nadzemné vonkajšie elektrické vedenia
ZVN 400kV a VN 22 kV. Park bude napojený na telekomunikačnú sieť. Pripojenie a rozvody budú zrealizované optokáblami.

Napíšte nám

Napíšte nám akúkoľvek otázku.
Radi Vám odpovieme. Napísať

Napíšte nám

akúkoľvek otázku. Radi vám odpovieme.