Architektur

Architektur

Urbanisticko-architektonický koncept riešeného územia a komplexné projekčné riešenie zabezpečilo Architektonické štúdio Atrium, s.r.o. z Košic, držiteľ viacerých významných ocenení za dizajn a architektúru a jeden z najväčších spracovateľov územných plánov na Slovensku. Moderný architektonický koncept prinášajúci nový pohľad na riešenie logistických, skladových a priemyselných hál so zreteľom na funkčnosť, typologickú a dispozičnú variabilitu.

O koncepte

Vo väzbe na zastavané územie obce – medzi obcou a diaľnicou je navrhovaný rozsiahly Logisticko-priemyselný park, pozostávajúci zo 7-mich stavieb – základná kostra a areály logistiky, nezávadnej výroby, ale aj obchodu a služieb. Tie budú usporiadané pozdĺž zbernej komunikácie. Park bude napojený cez kruhovú križovatku na diaľničný privádzač a na strane druhej na cestu III/050201. Predmetom DÚR je stavba S1, obsahujúca základnú dopravnú a technickú kostru pre zabezpečenie funkčnosti následných stavieb S2 až S7, ktoré budú predmetom samostatných územných konaní.

Objekt S2

Dva hlavné stavebné objekty budú tvoriť jeden hmotový celok, ktorý bude akcentovaný na juhu obslužno – administratívnym centrom. Bude orientovaný do križovatky a najfrekventovanejšieho dopravného koridoru. Hlavný príjazd do areálu bude zo západu. Príjazd bude z pripravovanej zbernej komunikácie. Súbežne bude vedený chodník od budúcej zastávky autobusov do areálu, k 5 podlažnému objektu administratívno – obslužného centra. Na 1. až 2. NP budú celopresklenené obchodné priestory s dvoma vstupnými ostrovmi pre admin. prevádzku umiestnenú na 3. NP. Tá bude z vnútornej strany presvetlená átriom. Pred centrom bude exteriérový výstavný priestor. Trojpodlažná hmota centra bude stavebne napojená na halové objekty – sklady, obchodné a obslužné prevádzky. Ich prevádzková plocha bude zodvihnutá cca 1m nad komunikácie. Haly budú obsahovať jednopodlažnú bunku s hygienickým, šatňovým, administratívnym a technickým zariadením. Konštrukčné riešenie bude na báze ocele a železobetónu, dominantne usporiadané viacloďovo a viacmodulovo. Areál bude dopravne zokruhovaný a prevádzkovo diferencovaný pre nákladné a osobné autá. Tovar bude dotovaný cez tri zákl. portály – doky. Parkoviská budú lokalizované okolo hlavných sta. objektov. Na severe lokalizovaný biokoridor Balka je navrhovaný na zachovanie a rozvoj.

Objekt S3

Tri hlavné stavebné objekty budú tvoriť jeden hmotový celok, ktorý bude akcentovaný na severe obslužno – administratívnym centrom. Bude orientované do križovatky a najfrekventovanejšieho dopravného koridoru. Hlavný príjazd do areálu bude orientovaný práve tu. Príjazd bude z pripravovanej zbernej komunikácie popod elektr. vedenie ZVN. Súbežne bude vedený chodník od budúcej zastávky autobusov do vnútorného átria S3 a jeho obslužno – administratívneho centra, z ktorého budú hlavné pešie vstupy do 5 podlažného objektu. Jadrom bude fontána. Na 1. až 2.NP budú celopresklenené priestory reštauračné, obchodné a obslužné a v nárožiach budú vstupné ostrovy admin. prevádzok umiestnených na 3. až 5.NP. Pred oblúkovou fasádou bude exteriérový výstavný priestor. Zodvihnutá trojpodlažná hmota administratívy bude zostupovať do úrovne dvoch halových objektov – sklady. Tie budú obsahovať jednopodlažnú bunku s hygienickým, šatňovým, administratívnym a technickým zariadením. Prevádzková plocha hál bude zodvihnutá cca 1m nad manipulačné plochy a komunikácie. Konštrukčné riešenie hál bude na báze ocele a železobetónu dominantne usporiadané viacloďovo a viacmodulovo. Areál bude dopravne zokruhovaný a prevádzkovo diferencovaný pre nákladné a osobné autá. Tovar bude dotovaný cez dva zákl. portály – doky a dva bočné. Zásobovanie kuchyne bude zo západu. Záchytné parkovisko bude lokalizované severne od príjazdu. Značná časť zelene je navrhovaná v rozsahu OP vodovodu Starina.

Objekt S4

Štyri hlavné stavebné objekty budú tvoriť jeden kompozičný celok, ktorý bude akcentovaný na uličnej fasáde skladovo – administratívnym centrom. Dva hlavné príjazdy do areálu budú z pripravovanej zbernej komunikácie a budú zvýraznené reklamnými vežami s dispečingom. Príjazdy budú sprevádzané chodníkmi od budúcej zastávky autobusov do dvoch ťažísk – vstupy do administratívy a k ďalším dokom v skladových halách. Areál bude dopravne zokruhovaný po obvode. Tovar bude dotovaný zo západnej, severnej a južnej fasády skladov. Dotácia z východnej fasády bude odklonená z dôvodu ochrany bývania v obci. Za tým účelom bude vytvorený vnútorný jednosmerný okruh obsluhujúci SO 4.01.3 – Hlavný stavebný objekt. Parkovisko pre kamióny bude lokalizované medzi vjazdami a pre osobné autá pozdĺž vnútorného obslužného okruhu. Zástavba bude situovaná viac ako 80 m západne od rodinných domov a bude oddelená izolačnou zeleňou. Dve administratívne sekcie v skladovo – administratívnom centre budú 3 podlažné. Ich fasáda bude celosklenená a bude nadväzovať na plnú farebnú fasádu skladovo – administratívneho centra. Spojovací krčok hlavných hál bude znížený a opatrený vegtetačnou strechou a z východu veget. stenou. Ostatné halové objekty budú obsahovať jednopodlažnú bunku s hygienickým, šatňovým, administratívnym a technickým zariadením. Ich prevádzková plocha bude zodvihnutá cca 1m nad manipulačné plochy. Konštrukčné riešenie bude na báze ocele a železobetónu, dominantne usporiadané viacloďovo a viacmodulovo. Značná časť zelene je navrhovaná pred uličnou fasádou. Izolačná je navrhovaná pred východnou fasádou.

Objekt S5

Trii hlavné stavebné objekty budú tvoriť jeden kompozičný celok, ktorý bude akcentovaný na uličnej fasáde administratívnym traktom. Hlavný príjazd do areálu bude z pripravovanej vyššej obslužnej komunikácie a bude zvýraznené reklamnou vežou s dispečingom. Príjazd a výjazd bude sprevádzaný chodníkmi od budúcej zastávky autobusov do troch ťažísk – doky a do administratívneho traktu. Areál bude dopravne zokruhovaný po obvode. Tovar bude dotovaný zo západnej a južnej fasády skladov. Dotácia z východnej a severnej fasády bude odklonená z dôvodu ochrany bývania v obci. Za tým účelom bude vytvorený vnútorný jednosmerný dopravný okruh. Parkovisko pre osobné autá zamestnancov bude lokalizované pri vjazde a výjazde. Zástavba bude situovaná 30 a 80 m západne a južne od obytných domov a bude vzájomne oddelená izolačnou zeleňou. Administratívny trakt v SO 5.01.1 bude 3 podlažný. Jeho fasáda bude celosklenená a bude nadväzovať na plnú farebnú fasádu skladovo – administratívneho centra. Prevádzková plocha všetkých hál bude zodvihnutá cca 1m nad manipulačné plochy. Haly budú obsahovať jednopodlažnú bunku s hygienickým, šatňovým, administratívnym a technickým zariadením. Ich Konštrukčné riešenie hál bude na báze ocele a železobetónu, dominantne usporiadané viacloďovo a viacmodulovo. Značná časť izolačnej zelene je navrhovaná na východnom a severnom okraji areálu.

Objekt S6

Päť hlavných stavebných objektov bude tvoriť jeden kompozičný celok, ktorý bude akcentovaný na nároží skladovo – administratívnym centrom. Budú usporiadané do dvoch samostatných budov. Väčšia z nich bude pozostávať z objektov SO 6.01.2 až 5. – tie budú radovo usporiadané a vzhľadom k terénu výškovo navzájom posunuté. Hlavný príjazd do areálu bude z pripravovanej vyššej obslužnej komunikácie a bude zvýraznený reklamnou vežou s dispečingom. Príjazd a výjazdy budú sprevádzané chodníkmi od budúcej zastávky autobusov do piatich ťažísk – doky a do administratívneho traktu. Areál bude dopravne zjednosmernený a zokruhovaný. Dotácia skladov bude zo severu a západu. Parkoviská pre osobné autá zamestnancov budú lokalizované na severnom okraji, pri vyššej obslužnej komunikácii. Zástavba bude situovaná 100 m južne od jestv. bytového domu. Administratívny trakt v skladovo – administratívnom centre – SO 6.01.1 bude 3 podlažný. Jeho fasáda bude celosklenená a bude nadväzovať na plnú farebnú fasádu budovy. Prevádzková plocha všetkých hál bude zodvihnutá 1m nad manipulačné plochy a tá bude kaskádovito kopírovať terén areálu. Haly budú obsahovať jednopodlažnú bunku s hygienickým, šatňovým, administratívnym a technickým zariadením. Konštrukčné riešenie hál bude na báze ocele a železobetónu, dominantne usporiadané viacloďovo a viacmodulovo. Značná časť izolačnej zelene je navrhovaná na východnom a západnom okraji areálu.

Objekt S7

Sedem hlavných stavebných objektov bude usporiadaných do dvoch samostatných budov. Tie budú radovo usporiadané a vzhľadom k terénu, výškovo navzájom posunuté. Obe bude slúžiť logistike a výrobe. Výroba bude dislokovaná v ich západných častiach. Nárožia oboch budov budú akcentované administratívnym traktom. Všetky halové objekty budú obsahovať jednopodlažnú bunku s hygienickým, šatňovým, technickým a administratívnym zariadením. Zástavba bude podľa ÚPN-O N Polhora situovaná 100 m západne od plánovanej výstavby rodinných domov. Príjazd do areálu bude z jednej odbočky na plánovanej zbernej komunikácii. Chodníky budú vedené od budúcej zastávky autobusov na zbernej komunikácii do ťažísk – doky, ako aj k administratívnym traktom hlavných stav. objektov SO 7.01.1. a 7.01.5. Areál bude dopravne zokruhovaný a zjednosmernený a bude prepojený s areálom S6. Dotácia skladov a výroby bude zo severu a z juhu. Parkoviská pre osobné autá zamestnancov budú lokalizované na západnom okraji, pri zbernej komunikácii. Administratívne trakty stav. objektov budú 3 podlažné. Ich fasáda bude celosklenená a bude nadväzovať na plnú farebnú fasádu budovy. Prevádzková plocha všetkých hál bude zodvihnutá 1m nad manipulačné plochy a tá bude kaskádovito kopírovať terén areálu. Haly budú obsahovať jednopodlažnú bunku s hygienickým, šatňovým, administratívnym a technickým zariadením. Konštrukčné riešenie hál bude na báze ocele a železobetónu, dominantne usporiadané viacloďovo a viacmodulovo. Značná časť izolačnej zelene je navrhovaná na východnom a západnom okraji areálu.

Schreib uns

Schreiben Sie uns, jede mögliche Frage.
Wie wir zu beantworten. Schreiben

Schreib uns

irgendeine Frage. Wie wir zu beantworten.